Proje Adı:

BLUEMISSONMED Sağlıklı ve Kirlilik içermeyen bir Akdeniz için inovasyon ekosistemini koordine eden ve destekleyen Deniz Feneria

Fon Kaynağı:

EC HORIZON-MISS

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

CNR

İletişim Noktası:

Doç. Dr. Mustafa Yücel 

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2023-2026

Aim:

BlueMissionMed, Akdeniz ve sulardaki kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında rol alabilecek tüm aktörlere ilham, bilgi verecek, değerlendirecek, harekete geçirecek, bağlantı kuracak ve güçlendirecektir.

BlueMissionMed, havza ölçeğinde iyi işleyen bir inovasyon ekosistemi tasarlayacak, yapılandıracak ve destekleyecek, “Restore Our Oceans and Waters by 2030” Misyonu hedeflerine ulaşılmasına yönelik hızlı ilerleme ve toplum üzerinde önemli bir etki sağlayacaktır.

Website:

bluemissionmed.eu

Proje Adı:

MARMOD Faz II Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi

Fon Kaynağı:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Süresi:

32 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2023

Aim:

MARMOD Faz II Projesi ile, yeni veri ve gözlemler ile desteklenerek daha kapsamlı geliştirilen üç boyutlu modeller (fiziksel, biyojeokimyasal ve ekosistem) yardımıyla Marmara'da deniz ekosisteminin iyi kaliteye tekrar ulaşmasına imkan sağlayabilecek kara kökenli besin yüklerinde kademeli olarak azaltım hedeflerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu kapsamda veri, model sonuçları ve yapay zeka gibi ileri analiz teknikleri içerecek olan bir Marmara Dijital İkizi oluşturulacaktır.

Website:

-

Proje Adı:

MARDESS Marmara Denizi’ne Deşarj Edilen Soğutma Sularının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi

Fon Kaynağı:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Süresi:

7 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022-2023

Aim:

Marmara Denizi’nden soğutma suyu kullanımı ve deşarjlarının Marmara Denizi’ne etkilerinin araştırılarak ortaya konulması, çeşitli senaryolara göre çalıştırılan model sonuçlarının ARGE çalışmalarında değerlendirilmesine yönelik dayanak oluşturulması, temiz üretim tekniklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir

Website:

-

Proje Adı:

Temiz Akdeniz için Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı 

Fon Kaynağı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan

Süresi:

48 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2022

Aim:

Akdeniz’de yer alan dört Büyükşehir Belediyesi (Mersin, Adana, Hatay, Antalya Büyükşehir Belediyesi) ile birlikte yürütülen Temiz Akdeniz projesi kapsamında deniz suyu kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Website:

Proje Adı:

Müsilaj Için Oşinografik Erken Uyarı Sistemi

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 1001 Müsilaj

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan

Süresi:

9 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2022

Aim:

Bu projenin amacı Marmara Denizi’nde seçilecek olan 5 bölgede kurulacak olan düşük maliyetli şamandıra sistemleri ile bir gözlem ağı kurmak, su kolonundaki uzun süreli ve ani sıcaklık değişimlerini ile diğer tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH gibi diğer oşinografik parametreleri izlemek ve bu verilerdeki ani değişimleri takip etmektir. 

Oluşturulacak olan ara yüz ile oşinografik parametrelerde oluşacak ani değişimler belirlenerek uyarı yayınlanacaktır.

Website:

Proje Adı:

Marmara Denizi'nde plankton metabolizması ve müsilajın oksijen tüketiminde etkisi

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 1001 Müsilaj

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Mustafa Mantıkçı

Süresi:

9 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2022

Aim:

Marmara Denizi’nde 2021 ilkbahar-yaz aylarında oluşan müsilajın su kolonunda oksijen tüketimini arttırarak yaratabileceği oksijen azalmasını, deneysel ve yerinde ölçümler ile araştırıp, denizde oksijen üretimi ve tüketimi ile çevresel değişkenler arasında bağlantı kurup, oksijen dengesini anlamaya çalışmaktır.

Website:

Proje Adı:

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 2020-2023-AKDENİZ

Fon Kaynağı:

TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

TÜBİTAK-MAM

İletişim Noktası:

Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Süresi:

52 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2020-2023

Aim:

“Denizlerimizde Bütünleşik Kirlilik İzleme (ve Değerlendirme) Programı” ile, Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak bileşen ve göstergeleri, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri, deniz çayırları, deniz tabanı biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyeleri izlenecektir. Ayrıca deniz katı atıkları için Deniz Strateji Çerçeve Direktifi’nde yer alan göstergelerden mikroplastikler, denizdeki çöpler, ve sahildeki çöpler çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlarla kalite sınıflandırılması yapılarak, kıyı su kütlelerinin ve denizel alanların durumları değerlendirilecektir.

Website:

www.den-iz.org/

Proje Adı:

Yeraltı suyu taşınımlarının Kilikya Baseni su ve besin elementi bütçesindeki yerinin gözlem, radyoizotop ve modelleme çalışmaları ile tespiti

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 1001

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2024

Aim:

Bu proje ile 228Ra radyoizotop iz elementi kullanılarak denizaltı su çıkışlarının Kilikya Baseni su bütçesindeki yerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Yeraltı suları yer kabuğunun içinden geçerken 228Ra izotopu biriktirir. 228Ra yer altı suları ile denize taşınır, 228Ra denize ulaştıktan sonra da sadece radyoaktif bozulma ve su dolaşımı ile azaldığından DSÇ su bütçesinin ortaya konması için çok verimli bir belirteçtir. Projede elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve Kilikya Baseni ile birlikte daha büyük ölçekte kıyı ve deniz alanlarımızın havza etkileşimi içerisinde daha verimli yönetilmesi için stratejiler ortaya konacaktır.

Website: