DUYURU ODTÜ İKLİM MERKEZİ Çalıştayı İleri Bir Tarihe Ertelendi

7 Şubat 2023 tarihinde ODTÜ İKLİM Merkezi tarafından düzenlenmesi planlanan 1. Çalıştay’ın, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenmesine karar verilmiştir.

Çalıştay ile ilgili güncel bilgiler yeni planlama sonrasında en kısa sürede tarafınıza iletilecektir.

Depremde hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve depremden etkilenen bölgelerdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.


ODTÜ İKLİM

Değişen iklimi ve etkilerini anlamak, uyum ve çözüm önerileri geliştirmek için ODTÜ İKLİM Merkezi kuruldu.

Öncelikli alanları iklim ve sürdürülebilirlik olan öğretim üyeleri, ODTÜ çatısı altında gerçekleştirilen çalışmaların belirli bir strateji etrafında uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabileceği katkıları en üst düzeye çıkartmak hedefi ile ODTÜ İKLİM: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında bir araya geldi. Kasım 2022 tarihinde YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi olan ODTÜ İKLİM; Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermek hedefi ile çalışmalar gerçekleştirecek.


İklim değişikliği küresel bir sorundur ve çevresel etkisinin sadece sıcaklıklardaki artıştan ibaret olmadığı artık bilinen bir gerçektir. İklim değişikliğinin sadece doğa üzerinde değil, sosyal ve iktisadi alanlarda da çok olumsuz etkileri vardır. İklim dostu, düşük karbonlu bir toplum ve ekonomi inşa etmek yerel, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilirlik için tartışmasız zorunluluktur. Bu bağlamda birçok bilimsel çalışma yapılması, strateji, politika ve teknoloji geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu gelişmelerin entegrasyonunu sağlayacak koordinasyona ihtiyaç vardır.

Bu gereklilik ve ihtiyaçlara cevaben Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ İKLİM) kurulmuştur. ODTÜ Erdemli yerleşkesinde kurulan ODTÜ İKLİM merkezinin temel amacı “ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermektir”. ODTÜ İKLİM, farklı disiplinlerin beraber çalışmasını gerektiren bir sorun olan iklim değişikliği konusunda ODTÜ’de İklim Şurası gibi ulusal ve AB Yeşil Mutabakat, Mission Ocean, BM Okyanus On Yılı gibi uluslararası politikalara halihazırda yön veren birim ve uzmanların daha bütünleşik bir sistem içerisinde ülke önceliklerine katkı verebilme ve ilgili ulusal platformlar ile entegrasyonu imkanını sunacaktır. Merkez bu anlamda, ODTÜ içinde ve dışında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farklı disiplinlerdeki birçok bölüm ve merkezi bir araya getirerek, oluşacak sinerji ile disiplinler arası çalışmaları ve projeleri hayata geçirecektir.

ODTÜ İKLİM Hakkında

Yönetim

Görev

Unvan / İsim

Birim

Eposta

Müdür

Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Deniz Bilimleri Enstitüsü

sbaris@metu.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. İpek Gürsel Dino

Mimarlık Fakültesi Mimarlık

Bölümü

ipekg@metu.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan

Deniz Bilimleri Enstitüsü

dtezcan@metu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

gtuncer@metu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İsmail Ömer

Yılmaz

Mühendislik Fakültesi Jeoloji

Mühendisliği Bölümü

ioyilmaz@metu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad

Yılmazel Tokel

Mühendislik Fakültesi Çevre

Mühendisliği Bölümü

dilsad@metu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülizar

Özyurt Tarakcıoğlu

Mühendislik Fakültesi İnşaat

Mühendisliği Bölümü

gulizar@metu.edu.tr

VİZYON

Değişen iklim ve dünya koşullarında yönetici ve karar vericilerin, sanayinin ve toplumun çevresel ve ekonomik olarak doğru kararları alacak bilgi birikimini sağlayacak, sürdürülebilir kalkınma, yeşil mutabakat ve Paris Anlaşması hedeflerine destek sağlayacak öncü ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde lider merkez olunması.

MİSYON

Disiplinler üstü bütüncül bir yaklaşımla iklim değişikliğinin ve etkilerinin anlaşılması, yönetici, karar verici ve sektörlerle birlikte iklim değişikliğine yönelik çözüm ve uyum önerileri geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikalarına ve Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine destek olunması, toplumda farkındalık yaratılması.

ODTÜ İKLİM Amaçlar ve Ana Odaklar, Faaliyetler

AMAÇLAR

Toplum ve fiziki altyapılar, iklim değişikliği ve yarattığı sonuçların doğrudan etkisi altındadır. Bu etkilerin azaltılması, toplumların ve altyapıların değişen çevreye göre uyumunun sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği ancak uzun vadeli bilimsel temele sahip strateji ve politikalar ile mümkündür. Bu kapsamda kurulacak olan ODTÜ İKLİM merkezin ana amacı “Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermektir”.

Merkezin bünyesinde gerçekleştireceği çalışmalar ile başlıca;

 1. Deniz, sucul ve kara ekosistemlerinin iklim değişikliği altında dayanıklılığını ya da kırılganlığını belirleyen mekanizmaları araştırmak ve dayanıklılığı arttırıcı doğa bazlı çözümler geliştirilmesi,
 2. İklim değişikliğinin yol açacağı problemlere yönelik uyum ve çözüm önerileri geliştirilmesi,
 3. Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine destek olunması,
 4. Sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikaları geliştirmek ve uygulanmasında rol alınması,
 5. İklim değişikliğini hızlandıran sera gazı emisyonları ve hava kirliliğinin azaltılması konularında bilimsel araştırma ve uygulamalar yürütülmesi,
 6. Toplumun ve altyapıların değişen çevre koşullarına uyum sağlaması konusunda projeler üretilmesi,
 7. İklim değişikliği ve etkileri konusunda toplumsal farkındalık yaratılması,
 8. Güncel ve geçmişteki iklim değişikliklerine dair araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve yürütülen araştırma faaliyetlerini desteklenmesi,
 9. Uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi,
 10. İklim Değişikliği uyum ve çözümü için gerekli bilim, teknoloji araştırma, geliştirme için gerekli fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim ve danışmanlık desteği verilmesi,
 11. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi
 12. Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili çalışmalarda uluslararası düzeyde öncü rol oynamasının sağlanması amaçlanmaktadır.

ANA ODAKLAR

İlgili amaçlar doğrultusunda Merkezin ana odak noktaları;

 • Bilimsel Taban: İklimin nasıl değiştiği, insan etkisinin rolü, olası iklim gelecekleri, uyum, iyileştirme ve sürdürülebilirlik çabaları için iklim senaryolarının geliştirilmesi. Bu amaçla doğru altyapı oluşturmak için mevcut bilgi durumu, bölgeler ve sektörlerle ilgili iklim bilgileri ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin sınırlandırılması da dâhil olmak üzere iklimin mevcut durumunun anlaşılmasına yönelik gerekli bilgi birikiminin ilgili kurumlar ile iş birliği gerçekleştirilerek oluşturulması,
 • Etki, Uyum ve Kırılganlık: İklim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki zorlukların üstesinden gelinmesi amacı ile iklim değişikliğinden etkilenen sistemler için risklerin ortaya konması, uyum süreçlerinin araştırılması, uyum önerileri geliştirilmesinin yanı sıra ulusal ve bölgesel seviyede sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilirlik ve İyileştirme/Hafifletme: Paris Anlaşması gibi son gelişmeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dâhil olmak üzere potansiyel bilimsel girdileri analiz ederek ülke sürdürülebilirlik hedef ve politikalarının belirlenmesi,
 • Politika, Yenilik, Teknoloji Geliştirme ve Transfer: Sürdürülebilir kalkınma perspektiflerinin ortaya konulması, teknoloji ve diğer gelişmeler ışığında iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesine yönelik bilimsel yol haritası ve politikalar oluşturulması, karbonsuzlaştırma yolunda yenilikçi çözümler üretilmesi şeklindedir.

ULUSAL DÜZEYDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA ÖRNEKLER

Son dönemde iklim anlaşmasına ortak olan ülkemiz sorumluluklarını desteklemek üzere yukarıda belirlenen çalışma konularına dayanacak şekilde:

 • Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ülkemizin yerine getirmekle yükümlü̈ olduğu raporların hazırlanması yönünde sorumluluk almak/katkı vermek,
 • 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik gerekli bilimsel altlıkları oluşturmak ve katkı sağlamak,
 • Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İklim değişikliği etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, risk haritaları hazırlamak,
 • Yerel, bölgesel ve Ulusal iklim değişikliği eylem planlarını izlemek, değerlendirmek,
 • Ulusal düzeyde sera gazı emisyonlarını izlemek, değerlendirmek,
 • Sera gazı emisyonlarının azatlımı konusunda sektörel politika/strateji belirleme çalışmalarına katkı vermek,
 • Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik araştırmalar yürütmek,
 • Emisyon Ticaret Sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarına yönelik bilimsel altlıkların hazırlanmasına katkıda bulunmak, 
 • İklim değişikliği ile mücadelede ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların yararlanması ve kapasite geliştirilmesi doğrultusunda akademik araştırmalar yapmak,
 • Çevre etiketi politika ve stratejilerini belirlenmesine katkıda bulunmak,
 • Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmalara destek olmak,
 • Bakanlıkların hazırlayacağı ulusal ve uluslararası projelere katkı vermek,
 • Kamuoyunun bilinçlendirmesine yönelik eğitim, kapasite ve farkındalık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

ODTÜ İKLİM İçerik Yapısı

ODTÜ İKLİM’in içerik yapısı ve merkez faaliyetlerinin yapabileceği katkılara örnekler

İKLİM Sosyal Medya Hesapları